Privacyverklaring van MdZ Translations

Ik respecteer uw privacy en verwerk niet méér persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor mijn bedrijfsvoering. Ik maak geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, doe niet aan profilering en neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

De persoonsgegevens worden niet verkocht aan of gedeeld met derden zoals organisaties of landen buiten de EU. Binnen de EU worden gegevens uitsluitend met derden gedeeld als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld van de belastingdienst), of als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Als ik voor de uitvoering van een overeenkomst met u bedrijven in mijn opdracht uw gegevens laat verwerken, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk

De persoonsgegevens verkrijg ik van uzelf en/of uit openbare bronnen en bestaan uit:
• contactgegevens (zoals uw naam en e-mailadres);
• gegevens met betrekking tot opdrachten (zoals de te vertalen of te corrigeren tekst);
• gegevens met betrekking tot facturering (zoals uw postadres en eventueel uw btw-nummer).

Ik verwerk geen gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. Ook heb ik niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, zelfs niet met toestemming van de ouder of voogd.

Juridische grondslagen voor het verwerken van de persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens hanteer ik één of meerdere van de volgende grondslagen:
1) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Ik kan bijvoorbeeld een opdracht alleen aan u leveren als ik u kan bereiken.
2) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De belastingdienst verplicht mij bijvoorbeeld om facturen minimaal 7 jaar te bewaren.
3) Nodig voor de eventuele behartiging van een gerechtvaardigd belang, in dit geval een commercieel belang. Om bijvoorbeeld mijn dienstverlening onder uw aandacht te kunnen brengen, heb ik uw contactgegevens nodig. Ik zal u echter voor het toesturen van een eventuele nieuwsbrief of iets dergelijks éérst om toestemming vragen; deze toestemming kunt u uiteraard te allen tijde weer intrekken.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik uw gegevens heb verwerkt. Ik ben bijvoorbeeld wettelijk verplicht om factuurgegevens 7 jaar te bewaren. Zodra er geen enkele juridische grondslag voor het verwerken meer van toepassing is, verwijder ik uw gegevens.

Bescherming van persoonsgegevens

Ik vind het belangrijk om persoonsgegevens te beschermen. Daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook bezit ik een SecurePROTM-card, wat betekent dat ik bepaalde werkwijzen hanteer op het gebied van vertrouwelijkheid en databeveiliging.
Ik wil u er echter op wijzen dat het versturen van data via internet beveiligingsrisico’s kan hebben; volledige bescherming tegen toegang door ongeautoriseerde derden kan niet worden gegarandeerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@mdztranslations.nl.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen voor zover dit niet in strijd is met de regelgeving. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als ik daartoe niet wettelijk verplicht ben. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdracht: u kunt bij mij een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand aan u of een door u genoemde organisatie over te dragen. Om er zeker van te zijn dat dergelijke verzoeken door uzelf gedaan worden, zal ik u dan om identificatie vragen.

Daarnaast wil ik u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Mijn contactgegevens

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen en verzoeken kunt u contact met mij opnemen:

Mandy de Zwijger
Stokroostuin 53
2724 PC Zoetermeer
Nederland
Tel: +31 (0)79 331 66 96
info@mdztranslations.nl

Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

Laatste wijziging van deze privacyverklaring: september 2020